Kategorie

Kontakt

Platności

Numer Zamówienia

89 1020 2645 0000 5402 0067 8227


dane firmy:

KANBEL Katarzyna Kania 

Kościelec 58 
32-100 Proszowice
          

Odbiór osobisty
Giełda RTV 
     stanowisko 420      
Kraków
         ul. Balicka 56      
 
sob-niedź
8.00 - 14.00

 


Regulamin

Regulamin sklepu internetowego HITELEKTRO.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014


I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hitelektro.pl;        
                         

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;      
                       

1.3. Dostępny pod adresem www.hitelektro.pl sklep internetowy HITELEKTRO.pl  prowadzony jest przez Katarzynę Belica prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KANBEL zarejestrowaną pod NIP: 6050020700 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe kontaktowe:                                                               
KANBEL Katarzyna Belica
Kościelec 58
32-100 Proszowice
NIP: 6050020700
REGON: 360046010

Jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest prowadzona przez osobę fizyczną podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), nie  zaś do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)


Konto bankowe Sprzedawcy:
PKO BP  89 1020 2645 0000 5402 0067 8227

Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:
KANBEL Katarzyna Belica
Kościelec 58
32-100 Proszowice

1.4. Sklep internetowy HITELEKTRO.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Wszelkie zapytania winny być kierowane na:
a) adres poczty elektronicznej kontakt@hitelektro.pl
b)* telefon kontaktowy +48 506588346
*(cena za minutę połaczenia zgodnie z cennikiem operatora właściwego)
Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 15:00. 
c) komunikator internetowy GG 25938135II. Definicje


Sprzedawca – KANBEL Katarzyna Belica z siedzibą w Kościelec 58, 32-100 Proszowice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6050020700;
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.hitelektro.pl
Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej i hurtowej w Sklepie,
Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
Allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.976.500,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.                               


II. OFERTA      

                                                                                
1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (do składania ofert przez Zamawiających. w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Produkty oznakowane etykietą „24h” są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry ), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

4. Produkty oznakowane etykietą „48h” są realizowane i wysyłane w ciągu 48h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry ), z wyłączeniem sobut i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. III. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ              

                                        
1. Zamówienia można składać na poniższe sposoby:                      
- poprzez stronę internetową Sklepu www.hitelektro.pl                   
- wysyłając e-mail na adres kontakt@hitelektro.pl                        
- telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu +48 506588346 (koszt połaczenia zgodny z cennikiem operatora)    
- za pomocą komunikatora internetowego GG 25938135       
         

2.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych oznaczonych symbolem gwiazdki *). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego w momencie rejestracji hasła.                  
                      

2.2. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.

3.Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie: 
- nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów                                 
- imienia i nazwiska odbiorcy                                                   
- dokładnego adresu dostawy                                                        
- numeru telefonu kontaktowego                                                   
- adresu e-mail Zamawiającego.                                                      

4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) i d) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach d 9:30 do 18:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:                                                            
a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny                                         
b) łącze internetowe (dostęp do Internetu);                                                           
c) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript           
d) włączona obsługa języka JavaScript,                                                   
e) włączona obsługa plików Cookies                                                    
f) aktywne konto e-mail.                                                                   

6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.       
                                                      

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:                                                                     
- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
- podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub logowanie
- wybór formy dostawy i płatności                                            
- po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.              
   -  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                  
   -  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
   -  główne cechy świadczenia                                                              
   -  wybraną formę płatności                                                            
   -  wybraną formę dostawy                                                                
   -  całkowity koszt dostawy                                                              
   -  sugerowany dzień dostawy                                                                          
    -  dane kontaktowe zamawiającego      
    -  dane do faktury (opcjonalnie w przypadku gdy klient zarzyczy sobie wystawienia dokumentu FV)                                             
    -  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                  
    - terminie zapłaty                                                                        
    - zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów«                                                                              

W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów« uniemożliwia modyfikację Zamówienia.

8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
- płatność przy odbiorze                                                           
- przelew bankowy    
                                                                 

9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk »Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów«. Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:                                                
-  cenie (wraz z podatkiem)                                                           
-  głównych cechach świadczenia                                                    
-  wybranej formie płatności                                                         
-  wybranej formie dostawy                                                           
-  sugerowanym terminie dostawy                                                                       
-  terminie zapłaty                                                                         
oraz odnośnik do regulaminu w formie hiperłącza  

10. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości sms obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.  
-  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                 

-  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
-  główne cechy świadczenia                                                              
-  wybraną formę płatności                                                              
-  wybraną formę dostawy                                                               
-  całkowity koszt dostawy                                                              
-  sugerowany termin dostawy                                                                           
-  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                 
-  terminie zapłaty                                                                         

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości sms potwierdzającej złożenie zamówienia przez Sklep. .

10.1. W przypadku Zamówień złożonych za pośrednictwem komunikatora internetowego GG Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości GG obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.  
-  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                 
-  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
-  główne cechy świadczenia                                                              
-  wybraną formę płatności                                                              
-  wybraną formę dostawy                                                               
-  całkowity koszt dostawy                                                              
-  sugerowany dzień dostawy                                                                           
-  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                 
-  terminie zapłaty     
   
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości GG potwierdzającej złożenie zamówienia przez Sklep.                                                             

10.2. W przypadku Zamówień drogą e-mail Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.                                                 
-  przedmiot zamówienia oraz jego ilosc                                                                 
-  cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
-  główne cechy świadczenia                                                              
-  wybraną formę płatności                                                              
-  wybraną formę dostawy                                                               
-  całkowity koszt dostawy                                                              
-  sugerowany dzień dostawy                                                                           
-  dane adresowe odbiorcy Towaru                                                 
-  terminie zapłaty                                                                         

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia przez Sklep. 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF bądź JPG pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

14. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę. IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW      


                                      

1. Odstąpienie Konsumenta od umowy     
                                          

1.1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.                                               
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres KANBEL Katarzyna Belica, Kościelec 58, 32-100 Proszowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@hitelektro.pl).
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie.
Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony
formularz odstąpienia w wersji edytowalnej (.jpg)  , 
formularz odstąpienia w wersji edytowalnej (.doc)  ,
formularz odstąpienia w wersji edytowalnej (.pdf)  , 
formularz odstąpienia w wersji edytowalnej (.JPG) 


Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy kontakt@hitelektro.pl. bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu a następnie przesłanie go do Sklepu na adres KANBEL Katarzyna Belica, Kościelec 58, 332-100 Proszowice., Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną Za pośrednictwem wiadomości e-mail.

1.2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy tj. 14 dni kalendarzowych.    
                                                              

1.3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres KANBEL Katarzyna Belica, Kościelec 58, 32-100 Proszowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.
Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wówczas Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, których wysokość szacowana jest na kwotę od 15 zł do 100zł, zależną od wagi i wymiarów zwracanych Towarów i możliwą do określania na stronie z kosztami wysyłki http://hitelektro.pl/webpage/dostawa.html . Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
                                                       

1.4. Prawo do odstąpienia nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.     
                                     

2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją    
       

2.1. Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Sprzedawca przesyła dokumenty gwarancyjne wraz z Towarem. Kupujcy ma możliwośc pobrania dokumentu reklmacyjnego z linku poniżej. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.
formularz reklamacyjny (.jpg)

formularz reklamacyjny (.pdf)
formularz reklamacyjny (.doc)

2.2. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres KANBEL Katarzyna Belica, Kościelec 58, 32-100 Proszowice bądź na adres poczty elektronicznej kontakt@hitelektro.pl

2.3.. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).  
                                                                 

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów

3.1. Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

3.2. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

3.3. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:                                                        
a) wypełnienie w oknie przeglądarki, formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie formularze reklamacyjne.  ;
b) przesyłkę listowną na adres KANBEL Katarzyna Belica, Kościelec 58, 32-100 Proszowice;
c) przez kontakt z konsultantem pod nr tel +48 506588346  (koszt połaczenia zgodny z cennikiem operatora);
d) kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres e-mail kontakt@hitelektro.pl
e) kontakt za posrednictwem komunikatora GG 25938135                    
Dział reklamacji pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10:30 - 16:00. 
                                                                                      

3.4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres do zwrotu: KANBEL Katarzyna Belica, Kościelec 58, 32-100 Proszowice. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

3.5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

3.6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany produktu na nowy;                                                        
b) naprawy produktu;                                                                       
c) obniżenia ceny produktu;                                                             
d) odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.             
Wybór żądania zależy od Konsumenta.     
                                         

3.6.1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymianę wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcie wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

3.6.2. Jeśli w ramach pierwszego żądania z tytułu rękojmi, Konsument żąda wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady produktu. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować zamiast usunięcia wady - wymianę produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu usunięcie wady. Niezależnie od tego, Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem odmowa Sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, to Konsument może następnie żądać naprawy produktu. Istnieje również możliwość skorzystania przez Konsumenta z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy gdy wada ma charakter istotny. 
                                                                          

3.6.3. Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.    
                                                               

3.6.4. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.    
                                                                    

3.6.5. Jeżeli produkt wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny produktu. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

3.6.6. Koszty naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniem treści pkt. 3.6.5. zdanie 1 powyżej, ponosi Sprzedawca.      
                  

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.     
                   

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.                   
                                                          

5. Wymiana towaru niezgodnego z oczekiwaniami Klienta

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i - w przypadku Konsumentów, upłynie termin do odstąpienia określony w pkt 1.1. Regulaminu, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru. 

6. Uwagi końcowe                         
                                 

6.1. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu. 

6.2. Firma nie odbiera przesyłek pobraniowych, wszelkie reklmacje, zwroty, wymiany klient winien wysłać najtańszą formą przesyłi rejestrowanej.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES   (pełen opis w zakładce  Polityka prywatności i cookies)
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania. 

4. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym: :

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

5. Korzystanie z serwisu www.sklep-presto.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu. 

6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.